AVÍS LEGAL www.eurl.es

 • INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa dels següents aspectes legals de la Web:

Web:

www.eurl.es (d’ara endavant, la Web)

Titular:

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE RELACIONS LABORALS DE LLEIDA (d’ara endavant, l’EURL)

Domicili:

Vallcalent, 65, 25006 Lleida

C.I.F:

G-25230418

Dades registrals:

Centre universitari privat adscrit a la Universitat de Lleida

Telèfon:

973 24 89 93

Fax:

973 22 18 18

Correu electrònic:

capadministracio@eurl.es

 • CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Qualsevol persona que accedeixi a la Web de l’EURL tindrà la consideració d’Usuari. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i els serveis que a través de la mateixa s’ofereixin d’acord a la llei, la moral, les bones costums i l’ordre públic, així com d’acord al que s’assenyala en el present text legal. Conseqüentment, queda obligat a no utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris a l’establert, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la Web o impedir el seu funcionament normal o l’accés als serveis que ofereix.

L’accés a la Web es gratuït malgrat existeixin àrees reservades als Usuaris registrats. Com a conseqüència d’aquest registre, se li proporcionarà a l’Usuari una contrasenya de la que en serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús correcte i confidencial de la mateixa.

L’ús de la Web i/o els seus serveis suposa l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa de totes i cadascuna de les clàusules recollides en la darrera versió actualitzada d’aquest Avís Legal, raó per la qual l’Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la Web.

 • PROPIEDAD INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els vídeos, els sons, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a la Web estan protegits per la legislació espanyola entorn dels drets de la propietat intel·lectual i industrial a favor de l’EURL o de tercers legitimats. No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, de la Web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la difusió, la modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. L’Usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui a la Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit l’ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per l’EURL o els tercers legitimats, que vetllarà per al compliment de les anteriors condicions així com pel correcte ús dels continguts presents a les seves pàgines web, exercint totes les accions civils i penals que els correspongui en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’Usuari.

 • POLÍTICA DE PRIVACITAT.

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que té per objectiu garantir i protegir, amb relació al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, l’EURL informa als usuaris dels següents extrems:

 • Qualsevol dada de caràcter personal que l’Usuari faciliti a través del correu electrònic, formularis electrònics i altres mitjans passaran a formar part dels fitxers propietat de l’EURL que es troben degudament registrats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries als formularis de recollida, si existissin, o la no acceptació expressa i inequívoca de la present política de privacitat suposarà la impossibilitat de prestar a l’Usuari el servei sol·licitat.
 • Les finalitat dels tractaments van dirigides a la prestació dels serveis que l’usuari pogués manifestar, a la correcta identificació de l’usuari, a la realització d’estudis estadístics que permetin dissenyar millores als serveis prestats, a la gestió de tasques bàsiques administratives, així com la comunicació, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb l’EURL o amb terceres entitats col·laboradores que poguessin resultar del seu interès (finalitat aquesta darrera sempre identificada com a tal).
 • L’EURL es compromet a tractar les dades de l’Usuari de forma confidencial i solament seran cedides a tercers (entenent per tercer “Les entitats col·laboradores de l’EURL que subministrin serveis específics als clients o socis”) per al compliment efectiu dels serveis sol·licitats per l’usuari. D’altra manera, sol·licitarà el consentiment previ a l’Usuari.
 • L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se l’EURL el dret a excloure dels serveis registrats a qualsevol Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
 • L’EURL declara que ha adoptat les mesures al seu abast dirigides a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés indegut i robatori de les dades que l’usuari faciliti, d’acord al nivell de seguretat aplicable, a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, d’acord amb l’establert al Títol VIII del Reglament de desenvolupament de la LOPD (aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre). Tanmateix, l’Usuari és conscient de que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
 • L’Usuari podrà exercir els drets reconeguts a la LOPD, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint sol·licitud per escrit a l’EURL, a la direcció postal Gran Passeig de Ronda, 55-57 Baixos, 25006 Lleida o a través de direcció electrònica a capadministracio@eurl.es, especificant el dret a exercir i aportant còpia del document acreditatiu de la seva identitat.
 • POLÍTICA D’ENLLAÇOS.

L’EURL no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, derivats de l’ús de la informació, del contingut de la Web i dels programes i utilitats que incorpora. Els enllaços (links) i hipertext que possibilitin a l’Usuari, a través de la Web, accedir a serveis i prestacions oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de l’EURL, de forma que no es fa responsable ni de la informació continguda, del seu funcionament ni de qualsevol efecte que pugui derivar-se de l’esmentada informació.

 • POLÍTICA D’INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL.

L’EURL es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. En aquests termes, per tant, no serà considerada com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la Web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. L’EURL, com a conseqüència del que disposa en aquest apartat, es compromet a corregir els errors tan bon punt com en tingui coneixement.

L’EURL es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les degudament, de conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En aquests termes, no serà considerada comunicació comercial tota la informació que es remeti als clients o socis de l’EURL sempre que tingui com a finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre ambdues parts, així com la consecució de les tasques d’informació i altres activitats pròpies del servei que l’interessat té contractat.

 • JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES.

El present Avís Legal i totes les relacions que s’estableixin entre l’EURL i l’usuari de la Web i els serveis oferts es regiran per l’establert a la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

EURL® - Darrera revisió: Novembre 2015