Objectiu i competències

Objectiu

L’objectiu del Màster Oficial Universitari en Direcció i Gestió Laboral és formar professionals dins l’àmbit laboral d’alt nivell amb capacitat per a resoldre problemes laborals i recursos humans complexos , ja sigui com a professionals en el sector públic o privat o ja sigui com a estudiós del dret laboral i els recursos humans

 

Competències bàsiques, generals, especifiquis i transversals

Relació de competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris ) relatius al seu camp d’estudi .
 • Ser capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis .
 • Saber comunicar les conclusions i els coneixements – i raons últimes que les sustenten – a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats .
 • Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura auto-dirigida o autònoma .

 

Relació de competències generals

 • Que els estudiants sàpiguen comunicar-se amb els seus coleges, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general sobre les seves àrees de coneixement
 • Desenvolupar els coneixements, habilitats i aptituds que permetin una idònia direcció i gestió laboral . Saber reconèixer els aspectes econòmics de la Seguretat Social i de les Relacions laborals
 • Desenvolupar la capacitat d’organització , planificació i presa de decisions
 • Capacitat d’integrar coneixements en els camps laboral , tributari i de Seguretat Social per a prestar serveis d’assessoria socio-laboral i fiscal
 • Que als estudiants se’ls suposi capaç de fomentar , en contextos acadèmics i professionals l’avenç tecnològic , social o cultural dins d’una societat basada en el coneixement

 

Relació de competències específiques

 • Que els estudiants siguin capaços d’assessorar les empreses en el camp socio-laboral i fiscal
 • Que els estudiants siguin capaços de prendre decisions i buscar solucions consensuades a problemes complexos relatius a la situació socio-laboral de l’empresa
 • Capacitat per seleccionar les opcions estratègiques de Recursos Humans més acomodades a l’entorn multidisciplinari de l’empresa
 • Capacitat per elaborar plans de Recursos Humans i igualtat , coherents amb l’objectiu a assolir
 • Capacitat per gestionar els processos de negociació entre les parts de la relació laboral per tal d’assolir consensos i acords
 • Que els estudiants siguin capaços , amb les habilitats adquirides , de posar en funcionament un Servei de Prevenció Propi o Aliè i gestionar-lo
 • Que els estudiants siguin capaços de gestionar les relacions laborals en l’àmbit europeu
 • Que els estudiants assimilin l’abast de la doctrina i les resolucions judicials per fonamentar les solucions que donin als problemes jurídics que es plantegen en la praxi en cadascuna de les matèries- assignatures que integren el pla docent
 • Capacitat d’anàlisi de les diverses situacions organitzatives que poden produir-se en una empresa o institució pública , per proposar les accions més adequades en cada moment tenint en compte les seves conseqüències legals
 • Conèixer i dominar les tècniques i eines més adequades dels recursos humans i les Relacions Laborals per potenciar la capacitat de prendre decisions

 

Relació de competències transversals

 • Tenir una correcta expressió oral i escrita
 • Dominar una llengua estrangera
 • Dominar les TIC
 • Respectar els drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics.

EURL utilitza cookies pròpies i de tercers que permeten millorar l'usabilitat de navegació i recopilar informació. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si roman i continua navegant a la nostra pàgina web. Trobareu més informació a la nostra més informació.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close