Sistema de qualitat

SGIQ EURL Lleida
Manual del sistema de garantia interna de qualitat

Procediments del centre

Definir i desenvolupar els objectius de millora dels centres
Dissenyar programes formatius
Revisar i millorar els programes formatius
Cancel·lar un títol
Seleccionar, admetre i matricular l’estudiantat
Captar futur estudiantat
Establir la política i els objectius relatius a la mobilitat
Gestionar l’estudiantat de mobilitat sortint
Gestionar l’estudiantat de mobilitat entrant
Gestionar queixes, demandes, suggeriments i valoracions
Definir la política de personal acadèmic
Definir la política del personal d’administració i serveis.
Identificar necessitats i seleccionar personal acadèmic
Seleccionar personal d’administració i serveis
Elaborar i executar el pla de formació del personal acadèmic
Elaborar i executar el Pla de formació del personal d’administració i serveis
Promocionar l’activitat docent i reconèixer el personal acadèmic
Informar el professorat durant l’avaluació docent

Promocionar, incentivar i millorar el personal d’administració i serveis
Gestionar els serveis
Programar el pla docent anual
Publicar la informació i retre comptes sobre els programes formatius
Definir i desenvolupar la política i els objectius de millora de l’EURL
Definir i desenvolupar la política i els objectius de la formacio
Planificar i desenvolupar metodologies d’ensenyament
Acollir i orientar l’estudiantat
Gestionar les pràctiques externes
Gestionar els recursos materials

Informes de Seguiment 
Informe 2009/10
Informe 2010/11
Informe 2011/12
Informe 2013/14
Informe 2014/15
Informe 2015/16

Altres:
Manual de qualitat y procediments de la UdL
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya