Màster universitari en direcció i gestió laboral

Accés i admissió
Requisits generals d’accés

Els requisits d’accés als ensenyaments oficials de màster de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1393/2007, de 29
d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010 de 2 de juliol, són:

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial Espanyol.
 • Estar en possessió d’un títol expedit per una institució d’Educació Superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculta al país expedidor del títol, per a l’accés a ensenyaments de màster.
 • Podran també accedir al Màster els titulats de sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat de Lleida que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que estigui en possessió l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de
  màster.

 

Perfil recomanat
El Màster de Direcció i Gestió Laboral està dirigit a:

 • Graduats / des en Relacions Laborals i Recursos Humans, Diplomats / des en Relacions Laborals i Graduats / es Socials Diplomats / es.
 • Llicenciats / des o Graduats / des en Dret, Llicenciats / des o Graduats / des en Ciències Polítiques; Llicenciats / des o  Graduats / des en Administració Pública; Llicenciats / des o Graduats / des en Ciències del Treball; Llicenciats / des o  Graduats / des Grau en Administració i Direcció d’Empreses; Graduats / des en Treball Social; Llicenciats / des o Graduats / des en Ciències Económicas.No obstant, la Comissió d’estudis del màster, podrà admetre, prèvia sol·licitud motivada, a
  persones amb altres titulacions que demostrin un coneixement suficient de les matèries relacionades amb la direcció i gestió laboral, pertanyents
  a la branca de les Ciències Socials i Jurídiques. (En funció de la formació prèvia acreditada s’hauran de cursar uns complements formatius)

Criteris de selecció
El nombre màxim de places és de 20 estudiants.

El procés de selecció de l’alumnat per a la seva admissió en el Màster Universitari en Direcció i Gestió Laboral es durà a terme d’acord amb els següents criteris:

I. – Es prioritzarà als sol·licitants que estiguin en possessió del Grau en Relacions laborals i Recursos Humans, Diplomatura en Relacions Laborals i Graduat / a Social Diplomat / a.

En el cas que el nombre de sol·licitants que estiguin en possessió d’aquestes titulacions sigui superior al nombre de places ofertades, en el procés de selecció es valoraran els següents aspectes:

 1. Expedient acadèmic.
 2. Estar en possessió d’altres titulacions: Diplomatura, llicenciatura, grau, màster oficial, doctorat.
 3. Experiència laboral.
 4. Altres mèrits (coneixement acreditat d’idiomes, publicacions, col·laboració docent etc.)
 5. Entrevista personal.

Si dos o més sol·licitants obtinguessin idèntica puntuació i només quedés una plaça, s’efectuarà una prova d’accés consistent en qüestions generals de l’ordenament jurídic espanyol en matèria laboral, així com en la resolució d’un cas pràctic i la seva exposició oral. Serà seleccionat / a alumne / a que obtingui la millor puntuació, que resultarà de la mitjana aritmètica de  l’obtinguda en cadascuna de les proves.

II. – Si el nombre de sol·licitants que estiguin en possessió del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, Diplomatura en Relacions Laborals o Graduat / a social Diplomat / a fos inferior al nombre de places ofertades, s’admetran alumnes d’altres titulacions.

En el procés de selecció dels / les alumnes / as provinents d’altres titulacions es valoraran els següents aspectes:

 1. Expedient acadèmic.
 2. Estar en possessió d’altres titulacions: Diplomatura, llicenciatura, grau, màster oficial, doctorat.
 3. Experiència laboral.
 4. Altres mèrits (coneixement acreditat idiomes, publicacions, col·laboració docent etc.)
 5. Entrevista personal.

Si dos o més sol·licitants obtinguessin idèntica puntuació i només quedés una plaça, s’efectuarà una prova d’accés consistent en qüestions generals de l’ordenament jurídic espanyol en matèria laboral. Serà seleccionat / a alumne / a que obtingui la millor puntuació.

En tots aquests casos, serà la Comissió d’Estudis del Màster Oficial en Direcció i Gestió Laboral la que valori les sol·licituds i admissions.

Per al cas d’estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, el sistema i procediment d’admissió inclourà els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius. Es comptarà, per a això, amb l’assessorament de la unitat UdLxTothom (UdL) l’objectiu és afavorir la formació superior i promoure la participació de les persones que presenten alguna discapacitat a la nostra universitat.

Complementos formativos

No se establecen complementos formativos reglados. No obstante, en función de la titulación de procedencia y de la formación del estudiante, la Comisión de Seguimiento del Máster, Postgrado y Calidad, con traslado a la Junta de Gobierno, podrá exigir que el/la estudiante demuestre tener competencias y conocimientos suficientes sobre Relaciones Laborales y Recursos Humanos de nivel equivalente a los estándares exigidos en las materias básicas de las titulaciones que dan acceso al Máster con el perfil idóneo.

El/La Coordinador/a del Máster acordará las formas y periodos en que estos conocimientos podrán adquirirse, sin que su consecución previa sea un requisito para la admisión. Dichas exigencias se materializarán en el requerimiento de un esfuerzo complementario en determinadas asignaturas del Máster.

Para la realización de los complementos formativos se tendrán en cuenta las asignaturas y horarios que se imparte en la EURL en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.