Accés als Estudis

Perfil d’ingrés

Els Alumnes de Relacions Laborals i Recursos Humans han d’aconseguir una bona capacitat per interaccionar coneixements heterogenis i saber sintetitzar-los. deuen de ser capaços de realitzar anàlisis i interpretar dades obtinguts sobre el món del treball. Deu d’esser un alumne actiu crític i participatiu, conscient a que no port limitar-se a memoritzar el contingut de les assignatures impartides. Deu d’ésser crític, conscient de que haurà de reciclar-se i en diverses ocasions haurà de cerca informació, dades i respostes de les que no té, però que sabrà com obtenir-les.

També resulta important tenir coneixements de l’anglès ja que alguns materials d’Estudi estan publicats amb aquesta llengua.

Nombre de places ofertades: 30

Demanda global i en primera opció: 30

Via d’accés, opcions i nota de tall.

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l’òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d’Universitats. Integra representants de totes les universitats públiques i privades de Catalunya.

La Coordinació dels processos d’accés i admissió a la universitat es una prioritat estratègica del CIC, mitjançant el que es pretén es garantir que l’accés a la Universitat dels estudiants que provenen de batxillerat, dels majors de 25, 40 i 45 anys segons els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Així mateix, garantir la igualtat d’oportunitats en l’assignació dels estudiants, als estudis universitaris que les universitats ofereixen

La Universitat de Lleida (UdL) desenvolupa un programa d’orientació universitària, d´ informació i assessorament dirigit als futurs alumnes universitaris, pares, mares i professors.

Per mes d’informació veure:

Futurs Alumnes
Els criteris d’Accés son:

  • PAU: Matèries de modalitat adscrites a la branca de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Prova d’accés majors de 25 anys: Matèries adscrites a l´opció de Ciències Jurídiques i Socials.
  • Prova d’Accés Majors de 40 anys.
  • Prova d’Accés Majors 45 anys.

Nota de tall: 5

Assignatures per millorar la nota d’accés

La UdL pondera amb 0,2 les següents assignatures amb objecte de millorar la nota d’accés als estudis de Relacions Laborals i Recursos Humans

  • Economia d’Empresa.
  • Matemàtiques apliques un CC.SS.
  • Matemàtiques.

Procediment d’Admissió i preinscripció
Veure:
Normativa Acadèmica (Graus)

 

Reconeixement de crèdits
CONVALIDACIÓ DE CRÉDITS ENTRE ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR I ELS ESTUDIS DE GRAU DE LA EURL

Administració de Sistemes Informàtics

Relacions Laborals i Recursos Humans

12

Administració i Finances

Relacions Laborals i Recursos Humans

39

Agències de Viatge

Relacions Laborals i Recursos Humans

33

Allotjament

Relacions Laborals i Recursos Humans

24

Comerç internacional

Relacions Laborals i Recursos Humans

30

Gestió Comercial i Màrketing

Relacions Laborals i Recursos Humans

18

Gestió del Transport

Relacions Laborals i Recursos Humans

24

Informació i Comercialització Turístiques

Relacions Laborals i Recursos Humans

18

Prevenció de Riscos Professionals

Relacions Laborals i Recursos Humans

30

Restauració

Relacions Laborals i Recursos Humans

24

Secretariat

Relacions Laborals i Recursos Humans

27

Servei al Consumidor

Relacions Laborals i Recursos Humans

18

Desenvolupament d’aplicacions informàtiques (LOGSE)

Relacions Laborals i Recursos Humans

12

 

CONVALIDACIÓ DE CRÉDITS ENTRE LA DIPLOMATURA I ELS ESTUDIS DE GRAU DE RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS DE LA EURL

DIPLOMATURA

CRÉDITS

GRAU

CRÉDITS

 Elements de Dret Públic i Privat I

6

 Principis de Dret Públic i Privat

9

 Elements de Dret Públic i Privat II

6

 Organització i mètodes del treball I

6

 Organització i mètodes del treball

9

 Organització i mètodes del treball II

6

 Sociologia i tècniques de investigació social I

6

 Sociologia del Treball

6

 Sociologia i tècniques de investigació social II

6

 Introducció a l’Estadística

6

 Dret del Treball I

3

 Introducció al Dret del Treball

6

 Dret del Treball II

4

 Contractació laboral

6

 Dret del Treball III

4

 Dret processal i sancionador laboral

9

 Dret del Treball IV

4

 Pràctiques Integrades

6

 Pràctiques Integrades II

6

 Psicologia del Treball I

5

 Elements de Psicologia del Treball

6

 Psicologia del Treball II

4

 Tècniques de negociació

6

 Dret Sindical I

6

 Dret Sindical

9

 Dret Sindical II

6

 Dret de la Seguretat Social I

6

 Dret de la Seguretat Social

9

 Dret de la Seguretat Social II

6

Seguretat en el Treball i Acció Social en l´Empresa I.

6

 Salud Laboral

6

 Seguretat en el treball i Acció Social en l’Empresa II.

6

 Prevenció de Riscos

6

 Introducció a l’Economia

6

 Introducció a l’Economia

6

 Dret Mercantil

6

 Dret Mercantil

6

 Estructura i Institucions Económiques d’Espanya

6

 Economia Laboral

6

 Dret Cooperatiu

6

 Dret Cooperatiu

6

 Comptabilitat

6

 Comptabilitat de l’Empresa

6

 Relacions Industrials

6

 Teoria de les Relacions Laborals

6

 Estadística

6

 Introducció a l’Estadística

6

 Dret Administratiu

6

 Dret de les Administracions Públiques

6

 Dret Social Comparat i Comunitari

6

 Dret Social Comunitari i Comparat

6

 Dret Mercantil Comparat i Comunitari

6

 Dret Mercantil Comunitari i Comparat

6

 Dret de l’Assegurança, Bancaria i Bursatil

3

 Protecció i Defensa del Consumidor en el Sector Financer

6

 Dret Agroindustrial

3

 Competència i Propietat Industrial

6

 Tesina

6

 Treball Final de Grau

9

 Direcció i Gestió de Personal I

6

 Direcció de Recursos Humans

9

 Direcció i Gestió de Personal II

6

 Idioma I

3

 English for business

6

 Idioma II

3

 Els Moviments Migratoris a Catalunya

3

 Polítiques d’Igualtat i Immigració

6

 Pràctiques d’Empresa

6

 Pràctiques Acadèmiques Externes en Institucions  Públiques o Privades

6