Pla d’Estudis

Títol que s’obté

El Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans capacita per a l’exercici d’activitats professionals com:

 • Assessorament jurídic-laboral
 • El lliure exercici com Graduat / a Social
 • Direcció i Gestió de Recursos Humans
 • Intervenció en el mercat de treball i desenvolupament de Polítiques Soci-Laborals i noves àrees especialitzades que demana el mercat de treball.

La capacitació professional demana a la formació universitària: Experts/tes en salut laboral i prevenció de riscos laborals, auditoria sociolaboral, experts/tes en polítiques de protecció social i de seguretat social, experts/tes en el coneixement dels sistemes de Relacions Laborals del nostre entorn per a l’assessorament de les nostres empreses. Els graduats i graduades poden desenvolupar la seva professió tant en l’Administració i organismes públics, com en empreses privades, i també en la docència. En aquest sentit, segons el Llibre Blanc del Grau en Ciències Laborals i Recursos Humans (Pag 183 o següents), els principals perfils professionals en el sector privat i públic són:

 • Graduat / a social (professió regulada),
 • Direcció i Gestió de Recursos Humans.
 • Gestió, mediació i intervenció en el mercat de treball: agents d’ocupació i desenvolupament local,
 • Prevenció de riscos laborals,
 • Administracions públiques,
 • Auditoria sociolaboral,
 • Ensenyament

Els àmbits d’actuació professional per als que els capacita el títol són:

 • Graduat / a social
 • Direcció i Gestió de Recursos Humans.
 • Gestió, mediació i intervenció en el mercat de treball.
 • Agents d’ocupació i desenvolupament local.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Administracions publiques.
 • Auditoria sociolaboral.
 • Ensenyament.

El títol que s’obté és Graduat / Graduada en Relacions Laborals i Recursos Humans per la Universitat de Lleida

Centre docent en què s’imparteix:

Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida
C/vallcalent, 65.
CP: 25006, Lleida
Tel: +34 973 24 89 93
Mòbil: +34 676 571 734
Fax: +34 973 22 18 18
https://www.eurl.es

Durada mínima i crèdits ECTS

Àrea de coneixement: Ciències socials i jurídiques
Durada mínima: 4 anys.
Crèdits ECTS: 240

Estructura: Matèries/ assignatures: seqüenciació i crèdits ECTS La titulació s’ha estructurat a partir de 10 matèries que constitueixen unitats coherents des del punt de vista disciplinar i que representen diferents aproximacions científiques al fenomen del treball assalariat, veritable objecte d’estudi d’aquesta titulació. Aquestes matèries són les següents:

 1. Elements Jurídics bàsics per a les relacions laborals. (27 ECTS).
 2. Organització del treball, Direcció i Gestió de Recursos Humans (27 ECTS).
 3. Història social i de les Relacions Laborals (6 ECTS).
 4. Psicologia del Treball i Tècniques de negociació (12 ECTS).
 5. Economia i Economia del Treball (12 ECTS).
 6. Sociologia del Treball i Tècniques d’Investigació Social (12 ECTS).
 7. Marc normatiu de les Relacions Laborals i de la Seguretat Social (39 ECTS).
 8. Teoria i sistema de les Relacions Laborals (12 ECTS).
 9. Salut Laboral i Prevenció (12 ECTS).
 10. Polítiques Sociolaborals (12 ECTS).

Estructura: Assignatures obligatòries / optatives

Assignatures obligatòries:

 • Direcció de Recursos Humans.
 • Gestió i Presa de Decisions en Recursos Humans.
 • Dret Sindical.
 • Introducció al Dret del Treball.
 • Contractació Laboral.
 • Dret Processal i Sancionador-Laboral
 • Dret de la Seguretat Social.
 • Dret Cooperatiu.
 • Tècniques de Negociació.
 • Economia laboral.
 • Comptabilitat d’empresa.
 • Teoria de les Relacions Laborals.
 • Anàlisi del Marc Regulador de les Relacions Laborals a Espanya.
 • Salut Laboral
 • Prevenció de Riscos Laborals.
 • Fonaments de les Polítiques Sociolaborals.
 • Anàlisi de les Polítiques Públiques Sociolaborals.
 • Tècniques d’Expressió i Comunicació Oral i Escrita.
 • English for bussines.

Assignatures optatives

 • Competència i Propietat Industrial
 • Dret Social Comunitari i Comparat
 • Dret Mercantil Comunitari i Comparat
 • Màrqueting, Publicitat i Comerç Electrònic.
 • Creació d’Empreses i Contractació Mercantil
 • Navegació Aèria i Marítima
 • Polítiques d’Igualtat i Immigració
 • Acció Social a l’Empresa
 • Ergonomia i Psicosociologia aplicada al Treball.
 • Confecció de Nòmines i Assegurances Socials

Distribució de crèdits per curs.

Curs ETC
Primer 60
Segon 60
Tercer 60
Quart 60
Total 240