Suport Tutorial

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) de la UdL és un projecte de tutorització que es duu a terme en diversos centres de la Universitat de Lleida, coordinat per l’Institut de Ciències de l’Educació, on participen els coordinadors del Pla de cada centre. En aquest context, l’Escola Universitària de Relacions Laborals va iniciar un Pla d’Acció Tutorial (PAT) per facilitar l’adaptació dels estudiants de nou ingrés com a complement a altres mecanismes posats en marxa a la UdL com ara les jornades de portes obertes, assessorament en el procés de matriculació, etc.

El model de tutoria a l´Escola de Relacions Laborals, s´emmarca dins del Pla d´Accio Tutorial (PAT) de la Universitat de Lleida. Segons el document PAT-UdL, el Pla pretén contribuir a donar resposta als plantejaments de l´Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i proporcionar els mecanismes d’adaptació necessaris per fer front a les noves exigencies organitzatives de la Universitat que se´n deriven, per amortir el efectes del canvio que s´endega i per contribuir a la millora de la qualitat universitària. Durant els primer anys de reforma i implementació dels nous graus, el Pla d´Acció Tutorial tindrà una importància bàsica i ajudarà a donar suport a els /les estudiants, mol especialment durant el programes d´acollida, que serviran per dotar l´alumnat de recursos bàsics per assumir el rol protagonista del procés d´aprenentatge.

Cada vegada queda més justificada la presència de la tutoria universitària en l’educació superior, bàsicament, per les noves necessitats de la institució universitària: l’heterogeneïtat de l’alumnat (estrangers, necessitats educatives especials, alumnes que compaginen l’activitat laboral amb els estudis, etc. ) i els nous plans d’estudis que han d’adaptar al nou espai europeu d’ensenyament universitari. Durant els primers anys de reforma i implementació dels nous graus, El Pla d´Acció Tutorial tindrà una importància bàsica i ajudarà a donar suport als/les estudiants, molt especialment durant els programes d´acollida, que serviran per dotar l´alumnat de recursos bàsics per assumir el rol protagonista del procés d’aprenentatge.

El Document PAT- UdL assenyala que la tutoria universitària és una acció docent d’orientació dirigida a impulsar i facilitar el desenvolupament integral dels estudiants, en la seva dimensió intel·lectual, afectiva, personal i social, en línia amb el plantejament de qualitat des de la perspectiva de l´estudiantat. Aixi doncs, la finalitat del Pl d’Acció Tutorial es el de donar suport a l´alumnat en el seu procés de formació integral, a través de l’orientació personal, acadèmica i professional per a què pugui prendre decisions ben fonamentades al llarg de la seva carrera universitària, com a futur professional i com a ciutadà/na. Aquesta finalitat e concreta en els següents objectius:

  • Afavorir la integració de l’alumnat a la Universitat
  • Optimitzar el procés d’aprenentatge de l’alumne/a
  • Orientar per a la formació continuada
  • Facilitar la maduració del projecte personal i professional de l’alumnat

El model de tutoria universitària que es desenvolupa a l´Escola de Relacions Laborals es basa en la figura del professor/ra-tutor/ra. Cada estudiant de nou accés te assignat un/a tutor/a en el primer curs, el qual s´ocupa de l’orientació acadèmica, personal i professional.

El desenvolupament i funcionament del PAT a l´Escola de Relacions laboral es basa en una sèrie d’activitats que es desenvolupen al llarg del curs acadèmic. Aquestes activitat s’inicien amb un programa d´acollida adreçat als estudiants de nou accés en el qual es facilita al nou alumnat informació sobre aspectes com l´estructura organitzativa, informació acadèmica i representació estudiantil, entre altres.

Al llarg del curs estan programades diverses reunions del tutor/ra amb els seus alumnes. També es fan reunions individuals tutor/ra-alumne/a quan aquest darrer ho sol·licita per tractar necessitats mes personals.

Simultàniament els tutor/res realitzaran reunions de coordinadors amb la resta de coordinadors/res del PAT dels diferents centres de la UdL.

Per a més informació: 
http://www.udl.es/serveis/seu/acollida.html