Guia Docent Solicitud de TemaAutorització TutorRubrica

TREBALL FINAL DE MÀSTER

El propòsit d’aquesta normativa és regular l’assignatura Treball de Final de Màster que imparteix l’Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida, respectant els principis fixats en la normativa desenvolupada per la Universitat de Lleida (UdL) sobre la matèria, Universitat a la qual està adscrita l’Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida.

ASSIGNACIÓ DE TEMES I TUTORS DEL TREBALL FI DE MÀSTER

El Treball de Fi de Màster pot tractar sobre qualsevol dels temes relacionats amb la titulació corresponent. Cada alumne / a proposarà cinc temes a triar un. La llista de temes es facilitarà el / la coordinador / a que assignarà el / la tutor / a corresponent en funció de l’àrea d’investigació corresponent. L’assignació del tutor / a i del tema a cada alumne / a es presentarà a la Junta de Govern de la EURL, que donarà el vistiplau. Els tutors / es han de pertànyer al col·lectiu de personal docent i investigador que imparteix docència en el Màster. La funció de la tutoria consisteix a orientar el / la estudiant durant la realització del treball, supervisar-lo i vetllar pel compliment dels objectius fixats.

OBJECTIUS I LA FORMA DEL TREBALL DE FI DE MÀSTER

L’objectiu del Treball Final de Màster és mostrar l’adquisició de les competències, en un estudi de recerca, que permeti combinar els continguts teòrics amb la pràctica. La superació del Treball Final de Màster implicarà la presentació d’un treball que s’ajustarà a la normativa de la UdL i haurà de respondre als estàndards de citació establerts amb el / la tutor / a i tenir el format d’un treball científicament correcte. La dimensió mínima serà 40 pàgines estàndard (1,5 espai interlineat i mida 12), annexos a part.   DIPÒSIT DEL TREBALL FINAL DE MÀSTER Un cop finalitzat el Treball Final de Màster, l’estudiant / a haurà de dipositar la feina, sempre que compti amb el vistiplau del / de la tutor / a, a la Secretaria Acadèmica del Centre, segons dates establertes a la Guia Acadèmica del Màster. L’estudiant / a ha de lliurar un exemplar en CD en versió PDF i tres còpies enquadernades en paper a la Secretaria Acadèmica del Centre, que registrarà les tres còpies i les distribuirà als membres del tribunal. Cada CD ha de ser identificat exteriorment amb el nom de l’autor / a i títol del TFM.

LA DEFENSA DEL TREBALL FINAL DE MÀSTER

Per a la defensa del treball de fi de màster és necessari tenir superats tots els crèdits excepte els corresponents al Treball Final de Màster i tenir el V ª Bª del tutor / a. La defensa es realitzarà en sessió pública, mitjançant l’exposició oral del contingut del Treball realitzat i les respostes a possibles aclariments formulades pels membres del tribunal. La data, l’hora i el lloc de la defensa seran determinades pel / per la coordinador / a del màster, dades que seran públics. En cas que el / la estudiant no hagi finalitzat el Treball Final de Màster durant el temps establert, la qualificació serà no presentat i haurà de tornar a matricular el Treball Final de Màster. El temps màxim d’exposició oral serà de 15 minuts.

EL TRIBUNAL

El tribunal serà nomenat per la Junta de Govern tenint en compte que els membres que el formen pertanyin a les àrees de  coneixement pertinents. Un mateix tribunal podrà avaluar diversos treballs de final de Màster. El tribunal estarà format per tres professors / es de la EURL, i s’haurà de nomenar tres suplents. Un dels  membres actuarà com a president, un segon membre com a secretari / a i un tercer com a vocal.   AVALUACIÓ Correspon al Tribunal emetre la qualificació final del Treball Final de Màster d’acord amb els barems establerts a la Normativa de la UdL. sobre Treball Final de Màster. La deliberació de la qualificació serà interna entre els membres del tribunal, de considerant la matriu de valoració i la valoració que el / la tutor / a ha realitzat i que reflectirà en un informe.

CRITERIS DE VALORACIÓ DEL TREBALL FINAL DE MÀSTER

Sistemes d’avaluació

Ponderació

Valoració (tutor / a- estudiant) del TFG d’acord amb una matriu o rubrica.

60%

Defensa oral davant un tribunal.

40%

DISPOSICIÓ FINAL Els casos particulars no previstos en aquesta normativa seran resolts per la Junta de Govern de la EURL.   CALENDARI DIPÒSIT I PRESENTACIÓ DEL TREBALL FINAL DE MÀSTER

Juny

  • Termini de presentació: abans de penúltima setmana de juny.
  • Defensa pública: ultima setmana de juny.

Setembre

  • Defensa publica: tercera setmana de setembre.
  • Termini de presentació: després de l’última setmana de juny fins la segona setmana de setembre.

En ambdós casos, Tenint en compte que el/la tutor/a tindrà que haver donat el vistiplau a Secretària Acadèmica.