Objectius formatius i competències

L’evolució del context socioeconòmic en els últims anys, amb una especial atenció als canvis esdevinguts en el món del treball en els seus diferents aspectes i manifestacions, al costat de les exigències i necessitats de capacitació professional que la societat pugui demanar als futurs graduats, han estat el referent obligat a l’hora d’establir els objectius d’aquest títol de grau en Relacions Laborals i Recursos Humans. Els diferents perfils professionals proposats, així com les competències genèriques i específiques que els estudiants han d’adquirir per a l’eficaç exercici de cada un d’aquells constitueixen, per tant, la base sobre la qual s’assenten els objectius que a continuació s’exposen:

 1. Adquirir els coneixements necessaris per comprendre la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica, en aquest sentit, el Grau es presenta com una titulació multidisciplinar que proporciona eines conceptuals provinents d’una àmplia varietat de matèries, com a economia, organització d’empreses, dret, sociologia i psicologia.
 2. Capacitar per a l’aplicació, dels coneixements teòrics i pràctics adquirits, en els diversos àmbits d’actuació: assessorament laboral, gestió i direcció de personal, organització del treball, i gestió i mediació en el mercat de treball, tant en el sector privat com a públic.
 3. Capacitar per aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els diferents àmbits d’actuació.
 4. Capacitar per a l’aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques.
 5. Capacitar per a l’accés, amb raonables garanties d’èxit, a estudis posteriors especialitzats i de postgrau.

En definitiva la finalitat del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, és formar professionals per a la gestió de les relacions laborals i els recursos humans tant en institucions públiques com en empreses privades

Competències

Competències específiques

Són aquelles que estan relacionades amb un perfil professional concret i integrat per destreses i coneixements associats a un lloc de treball:

 1. Realitzar anàlisis i diagnòstics, donar suport i prendre decisions en matèria d’estructura organitzativa, organització del treball, estudis de mètodes i de temps de treball.
 2. Demostrar coneixement dels mecanismes d’actuació de les institucions polítiques i del seu ordenament constitucional.
 3. Capacitat per comprendre les diverses vicissituds empresarials i connectar-les amb aspectes sociolaborals.
 4. Elaborar i dissenyar estratègies organitzatives desenvolupant els recursos humans en l’organització.
 5. Capacitat per contextualitzar, comparar i analitzar críticament els fenòmens, successos i processos que tenen lloc en l’evolució històrica del treball, les relacions laborals i els mercats de treball.
 6. Analitzar i gestionar el conflicte a les organitzacions
 7. Capacitat per a negociar en l’àmbit organitzacional i de mediació laboral.
 8. Interpretar i elaborar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball
 9. Localitzar i discriminar les fonts estadístiques que recullen les dades sociolaborals.
 10. Capacitat per aplicar tècniques quantitatives i qualitatives d’investigació social a l’àmbit laboral.
 11. Capacitat per identificar, seleccionar i interpretar la legislació laboral, les normes col·lectives i les sentències dels tribunals
 12. Capacitat per tramitar actes de comunicació formal en el desenvolupament de la relació laboral i en particular dels derivats de l’extinció de la relació contractual
 13. Capacitat per assessorar i representar els treballadors i empresaris i les seves respectives organitzacions en l’àmbit de la jurisdicció social.
 14. Capacitat per assessorar i gestionar en matèria de seguretat social, assistència social i protecció social complementària.
 15. Capacitat per identificar i interrelacionar els diferents factors que intervenen en l’àmbit de la salut laboral
 16. Capacitat per assessorar en l’elecció dels sistemes de gestió de la prevenció
 17. Capacitat per dissenyar, implementar i avaluar estratègies territorials de promoció socioeconòmica i inserció laboral
 18. Capacitat per identificar els diferents col·lectius amb dificultats d’ocupabilitat i els problemes específics que els afecten
 19. Capacitat per elaborar, desenvolupar i avaluar plans de formació i orientació laboral.
 20. Capacitat per comprendre les diferències existents entre els diferents models de relacions laborals

Competències genèriques

Les competències genèriques són comunes a la majoria de les professions i es relacionen amb la posada en pràctica integrada d’aptituds, trets de personalitat, coneixements i valors adquirits

 1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 2. Capacitat de gestió de la informació.
 3. Aprenentatge autònom i adaptació a les noves situacions.
 4. Capacitat per a l’aprenentatge autònom i adaptació a les noves situacions.
 5. Capacitat per al treball en equip.

Competències estratègiques

Les competències estratègies són les que tots els estudiants de la UdL han de tenir i, per tant, cada titulació ha de vetllar per la seva consecució. En concret, es pretén que l’alumne aconsegueixi:

 1. Correcta comunicació oral i escrita en el llenguatge tècnic.
 2. Domini de les TIC aplicades al perfil del grau.
 3. Correcta comunicació oral i escrita en anglès en el llenguatge tècnic.
 4. Respecte als drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i als valors propis d’una cultura de pau i valors democràtics