Història

Origens del centre

La Universitat de Lleida és la més antiga de Catalunya i una de les primeres d’Espanya, els seus orígens es remunten a l’any 1300, en ell es creà l’Estudi General per la carta d’atorgament del rei d’Aragó D. Jaume II. No obstant això, l’oposició de la ciutat al rei Borbó comporta el tancament de l’Estudi General, després de 417 anys de perllongada existència, així com de la resta de les universitats catalanes després de la Guerra de Successió i, el seu emplaçament a la ciutat de Cervera en 1717 pel seu suport a Felipe V.

En aquest sentit, la creació en 1841 de l’Escola Normal de Lleida constitueix la primera pedra de l’actual Universitat de Lleida; no obstant això, va caldre esperar fins a 1968 perquè es produís l’efectiva reimplantació d’estudis a Lleida, encara que depenent de les Universitats de Barcelona.

Els orígens de l’ensenyament a la ciutat de Lleida, es remunten a l’any 1966, quan l’Alcalde de Lleida i altres autoritats locals i provincials, presidides pel Governador Civil, van constituir el Consell del Patronat del Seminari d’Estudis Socials de Lleida, que havia d’encarregar-se d’impartir els ensenyaments del títol de Graduat Social de l’Escola Social de Barcelona. Posteriorment ja l’any 1990, l’antic Consell del Patronat del Seminari d’Estudis Socials de Lleida, en reunió a la qual van assistir el Governador Civil, el President de la Diputació Provincial i l’Alcalde de Lleida, van acordar la dissolució del citat Patronat i la cessió de tots els seus béns a la Fundació Privada Escola Universitària de Graduats Socials de Lleida, en procés de constitució que es va efectuar el 10 de maig de 1990, atribuint-se amb caràcter nat a l’Alcalde de Lleida el càrrec de President Honorífic del Patronat de la Fundació. Per Decret 108/1991, de 22 d’abril es va autoritzar la transformació del Seminari d’Estudis Socials de Lleida en Escola Universitària de Graduats Socials de Lleida, adscrita a la Universitat de Barcelona, amb efectes acadèmics des del curs 1989-1990. i posteriorment per Decret 133/1992, de 22 juny, va canviar l’adscripció de l’Escola Universitària de Graduats Socials de Lleida a la nova Universitat de Lleida, sent el Decret 82/1999, de 23 març el que va autoritzar el canvi de nom de l’Escola, que va passar a denominar-se Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida.

La impartició dels estudis per l’Escola, primer de Graduat Social i després de Diplomat en Relacions Laborals, es realitzen, per l’anteriorment exposat, des de l’any 1966 i si bé és cert que l’apogeu dels estudis de Relacions Laborals a Lleida, pel gran nombre de matriculats va ser en els anys 80 i 90 i va decréixer igual que en la majoria d’Universitats catalanes i espanyoles a causa de factors externs: descens demogràfic, proliferació territorial d’universitats públiques i l’increment d’universitats privades, com reconeix el Llibre blanc del Títol de grau en Ciències Laborals i Recursos Humans, l’Escola Universitària de Relacions Laborals ha sabut resistir i en l’actualitat està remuntant el nombre de matriculats en primer curs. A més, hem de tenir en compte el caràcter tradicional i consolidat i fortament arrelat en la societat lleidatana dels estudis de Relacions Laborals que fonamenten l’oferta actual de Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans de l’Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida, adscrita a la Universitat de Lleida; de manera que ningú posa en dubte la necessitat de la formació universitària en Relacions Laborals i Recursos Humans, donat la demanda d’aquests estudis per despatxos de graduats socials, advocats, economistes, la funció pública, empreses, o com a professional liberal, al mateix temps que s’accentua la polivalència del títol, com posa en relleu el Llibre Blanc.

La Diplomatura en Relacions Laborals, que va substituir a l’antiga titulació de graduat Social, s’estava impartint, en 61 centres, de 51 localitats diferents i en 41 Universitats Públiques, és, doncs, una titulació àmpliament estesa en el conjunt del sistema universitari espanyol. En el curs 2002/2003, tal com recull a la seva pàgina 67 el Llibre Blanc del Grau en Ciències Laborals i Recursos Humans, havia matriculats en la Diplomatura 38550 alumnes. La demanda laboral dels titulats en Relacions Laborals és molt important.

A partir de l’any 2006, l’objectiu de l’Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida ha estat treballar quant a les estratègies necessàries en el nou marc docent, definint les competències específiques i transversals que han d’adquirir els titulats, redefinir el programa de pràctiques, adequar la dimensió dels grups a la metodologia docent derivada de l’EEES, actualitzar les competències docents del professorat d’acord a les exigències de l’EEES i per descomptat establir un mecanisme permanent d’interacció amb l’entorn soci-laboral. Les línies operatives que s’han dut a terme per desenvolupar aquestes estratègies han estat, en primer lloc (any 2006), la creació d’una Comissió executiva i representativa amb la participació dels agents externs per debatre les competències de la titulació de Dret. Convé destacar que aquesta Comissió va recomanar a l’Escola Universitària de Relacions Laborals la conveniència d’impartir una formació més específica en matèries en les quals es detecta una major sortida professional en l’àmbit de la UdL.

L’Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida, l’any 2005 va entrar com a membre de ple dret en l’Associació de Centres Universitaris de Relacions Laborals i Ciències del Treball, les finalitats del qual i activitats són: a) Defensar, amb ple respecte a l’autonomia de les universitats i, en el seu si, els Centres i Departaments als quals competeix l’ensenyament i la investigació sobre les Relacions Laborals i les Ciències del Treball els interessos comuns d’aquests òrgans en la consolidació i promoció dels seus estudis, b) Procurar, en els mateixos termes, la recerca de solucions harmòniques als problemes que es plantegin en relació amb l’organització dels ensenyaments de Relacions Laborals i de Ciències del Treball, en tots els seus nivells i graus, c) En general, i sense perjudici de les funcions que corresponen a les Universitats i a altres institucions públiques i privades, la defensa i promoció de l’ensenyament i la investigació de les Relacions Laborals i de les Ciències del Treball, d) Promoure el coneixement, procurar la difusió dels estudis de Relacions Laborals i de Ciències del Treball davant les diverses institucions públiques i privades, i) Establir canals cooperatius i de difusió que redundin en la qualitat de la docència i investigació de les Ciències del Treball i de les Relacions Laborals.

L’any 2007 es va dissenyar i va aprovar el mapa de titulacions que oferiria l’Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida: el de Relacions Laborals i Recursos Humans.

A la fi de juny de 2007 el Consell de Govern de la UdL aprova el Pla Director de la Docència, que fixa les directrius del model de docència d’aquesta Escola Universitària per a l’elaboració dels diferents Graus