TREBALL DE FI DE GRAU

Criteris FormalsGuia AcadèmicaCronograma

Llistat de Títols ProposatsSol·licitud TemaAutorització del Tutor

NORMATIVA EURL

El treball de Fi de Grau de Relacions Laborals i Recursos humans es centre en descriure els aspectes formals de la presentació escrita i oral del treball que cal realitzar per optar al Grau de Relaciones laborals i Recursos Humans.

ASSIGNACIÓ DE TEMES I TUTORS DEL TREBALL DE FI DE GRAU

El treball de final de grau pot tractar sobre qualsevol dels temes relacionats amb la titulació corresponent. Cada professor proposarà al seu Cap de Departament tres temes i aquest remetrà tots a la/ al Coordinadora/r del Grau. La llista de temes es facilitarà als/a les estudiants i es farà pública abans que es matriculin en el treball i els/les estudiants podran elegir-n’hi tres de matèries diferents. El coordinador o la coordinadora de grau rebrà la proposta realitzada per l’estudiantat i l’enviarà als departaments que faran l’assignació de tutor i tema i la presentaran a la Junta de govern que donarà el vistiplau. Els tutors o les tutores han de pertànyer al col•lectiu personal docent i investigador que estigui adscrit a algun dels departaments amb docència assignada a la titulació que s’imparteix a la EURL. La funció de la tutoria consisteix a orientar l’estudiant/a durant la realització del treball, supervisar-lo i vetllar pel compliment dels objectius fixats.

OBJECTIUS I LA FORMA DEL TREBALL DE FINAL DE GRAU.

L’objectiu del Treball Final de Grau es mostrar l’adquisició de les competències del grau en un exercici que permeti combinar els continguts teòrics amb la pràctica. La superació del Treball Final de Grau implicarà la presentació d’un treball que s’ajustarà a la normativa de la Udl. El treball haurà de respondre als estàndards de citació establerts amb el/la tutor/a i haurà de tenir el format d’un treball científicament correcte. Haurà d’incloure forçosament una introducció i unes conclusions. També s’haurà d’incloure un resumen de 10-15 línies i una selecció de paraules claus. La dimensió mínima serà 40 pagines estàndard (interlineat 1.5 i mida 12) notes incloses, i podrà adjuntar com annexos gràfics, fonts documentals i altres.

DIPÒSIT DEL TFG

Un cop finalitzar el TFG, l’estudiant/a ha de fer el dipòsit d’aquest treball, sempre que compti amb el vistiplau del tutor /a, a la Secretaria Acadèmica del Centre amb un mínim de 15 dies hàbils d’antelació a la data de defensa del treball. L’estudiant/a a ha de lliurar un exemplar en CD en versió pdf i tres copies en paper degudament signades pel tutor. La Secretaria Acadèmica del Centre registrarà aquestes tres copies i les distribuirà als membres del tribunal. Per la seva part, abans de la defensa, el tutor farà arribar un informe de valoració en un sobre tancat a la Secretaria Acadèmica del Centre. El dipòsit del TFG s’ha de fer durant el mateix curs acadèmic en el qual s’hagi fet la matricula.

LA DEFENSA DEL TREBALL DE FI DE GRAU

Per la defensa del treball de Fi de Grau s’ha de tenir superats tots els crèdits corresponents als cursos 1 er, 2n,3 er i 4r. La defensa s’ha de fer en sessió publica, mitjançant l’exposició oral dels continguts i les respostes als possibles aclariments formulats pels membres del tribunal. La deliberació de la qualificació es interna entre els membres del tribunal. L’acta amb la qualificació final s’ha de fer publica. La data, l’hora i el lloc de la defensa les ha de determinar el/la coordinador/a del grau. L’avaluació final del TFG haurà de tenir en compte la valoració de la planificació i del desenvolupament del treball que faran el tutor i que es reflectirà a l’informe emes per aquest. En cas que l’estudiant no hagi acabat el projecte durant el temps establert, la qualificació serà no presentat i haurà de tornar a matricular el Treball Final de Grau. En el cas de projectes realitzats en universitats estrangeres, aquests han de ser avaluats a la institució de destinació de l’estudiant/a. El coordinador /a te que adaptar la qualificació atorgada.

EL TRIBUNAL.

El tribunal serà nomenat per la Junta de Govern, tenint en compte que pertanyin a diferents àrees de coneixement. Un mateix tribunal podrà avaluar diversos TFG. El tribunal estarà format per dos professors/es i dos suplents. Un dels membres actuarà com a President, el segon membre com a Secretari/a.

AVALUACIÓ

L’avaluació la dura a terme un tribunal format aquest efecte. Es una avaluació diversificada que inclou algunes de competències de la titulació. Els temps màxim d’exposició serà de 15 minuts.

Criteris de Valoració del treball
Organització i estructura del treball
Continguts del treball
Presentació del treball
70%
Defensa del treball (exposició oral)
Coneixements teòrics de la temàtica tractada
Claredat en la presentació
Capacitat de síntesi
Contestació correcta de les preguntes del tribunal
30%
DISPOSICIÓ FINAL

Els casos particulars no previstos en aquesta normativa seran resolts per la Junta de Govern

CALENDARI DEL TFG

Primer termini de matricula

 • Octubre: Lliurament al/ a la coordinador/a de grau de les llistes dels estudiants inscrits al TFG en la matriculació de setembre i recollida per part del /la coordinadora de les propostes de tema.
 • Novembre: Adjudicació de tutor/a i tema a partir de la proposta del departaments i amb el vistiplau de la Junta de Govern.
 • Desembre: Reunió dels/ tutors amb els estudiants.

Segon termini de matricula ( febrer)

 • Febrer. Lliurament al /la coordinador/a de grau de les llistes dels estudiants inscrits a la TFG a la matriculació de febrer i recollida per part del coordinador/a de grau de les propostes de tema i de tutor per part de l’estudiant/a
 • Març: Adjudicació de tutor/a i tema a partir de la proposta del / de la coordinadora i amb el vistiplau de la Junta de Govern.
 • Abril: Reunió del/de la tutor/a amb els estudiants.

CALENDARI DE DIPÓSIT I PRESENTACIÓ DEL TREBALL FINAL DE GRAU

Juny

 • Termini de presentació: abans de penúltima setmana de juny.
 • Defensa pública: ultima setmana de juny.
 • Tenint en compte que el/la tutor/a tindrà que haver donat el vistiplau a Secretària Acadèmica.

Setembre

 • Defensa publica: tercera setmana de setembre
 • Termini de presentació: després de l’última setmana de juny fins la segona setmana de setembre
 • Defensa publica: tercera setmana de setembre.
 • Tenint en compte que el/la tutor/a tindrà que haver donat el vistiplau a Secretària Acadèmica.

LLISTAT DE TÍTOLS DE TREBALL FI DE GRAU PROPOSATS