Objectiu i competències

Objectiu

L’objectiu del Màster Oficial Universitari en Direcció i Gestió Laboral és formar professionals dins l’àmbit laboral d’alt nivell amb capacitat per a resoldre problemes laborals i recursos humans complexos , ja sigui com a professionals en el sector públic o privat o ja sigui com a estudiós del dret laboral i els recursos humans

 

Competències bàsiques, generals, especifiquis i transversals

Relació de competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris ) relatius al seu camp d’estudi .
 • Ser capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis .
 • Saber comunicar les conclusions i els coneixements – i raons últimes que les sustenten – a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats .
 • Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura auto-dirigida o autònoma .

 

Relació de competències generals

 • Que els estudiants sàpiguen comunicar-se amb els seus coleges, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general sobre les seves àrees de coneixement
 • Desenvolupar els coneixements, habilitats i aptituds que permetin una idònia direcció i gestió laboral . Saber reconèixer els aspectes econòmics de la Seguretat Social i de les Relacions laborals
 • Desenvolupar la capacitat d’organització , planificació i presa de decisions
 • Capacitat d’integrar coneixements en els camps laboral , tributari i de Seguretat Social per a prestar serveis d’assessoria socio-laboral i fiscal
 • Que als estudiants se’ls suposi capaç de fomentar , en contextos acadèmics i professionals l’avenç tecnològic , social o cultural dins d’una societat basada en el coneixement

 

Relació de competències específiques

 • Que els estudiants siguin capaços d’assessorar les empreses en el camp socio-laboral i fiscal
 • Que els estudiants siguin capaços de prendre decisions i buscar solucions consensuades a problemes complexos relatius a la situació socio-laboral de l’empresa
 • Capacitat per seleccionar les opcions estratègiques de Recursos Humans més acomodades a l’entorn multidisciplinari de l’empresa
 • Capacitat per elaborar plans de Recursos Humans i igualtat , coherents amb l’objectiu a assolir
 • Capacitat per gestionar els processos de negociació entre les parts de la relació laboral per tal d’assolir consensos i acords
 • Que els estudiants siguin capaços , amb les habilitats adquirides , de posar en funcionament un Servei de Prevenció Propi o Aliè i gestionar-lo
 • Que els estudiants siguin capaços de gestionar les relacions laborals en l’àmbit europeu
 • Que els estudiants assimilin l’abast de la doctrina i les resolucions judicials per fonamentar les solucions que donin als problemes jurídics que es plantegen en la praxi en cadascuna de les matèries- assignatures que integren el pla docent
 • Capacitat d’anàlisi de les diverses situacions organitzatives que poden produir-se en una empresa o institució pública , per proposar les accions més adequades en cada moment tenint en compte les seves conseqüències legals
 • Conèixer i dominar les tècniques i eines més adequades dels recursos humans i les Relacions Laborals per potenciar la capacitat de prendre decisions

 

Relació de competències transversals

 • Tenir una correcta expressió oral i escrita
 • Dominar una llengua estrangera
 • Dominar les TIC
 • Respectar els drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics.