Quality system

SGIQ EURL Lleida
Manual del sistema de garantia interna de qualitat

Procediments del centre

Planificar i desenvolupar metodologies d’ensenyament
Programar el pla docent anual
Promocionar l’activitat docent i reconèixer el personal acadèmic
Promocionar, incentivar i millorar el personal d’administració i serveis
Publicar la informació i retre comptes sobre els programes formatius
Revisar i millorar els programes formatius
Seleccionar personal d’administració i serveis
Seleccionar, admetre i matricular l’estudiantat
Acollir i orientar l’estudiantat
Cancel·lar un títol
Captar futur estudiantat
Definir i desenvolupar la política i els objectius de la formacio
Definir i desenvolupar la política i els objectius de millora de l’EURL
Definir la política de personal acadèmic
Definir la política del personal d’administració i serveis.
Dissenyar programes formatius
Elaborar i executar el pla de formació del personal acadèmic
Elaborar i executar el Pla de formació del personal d’administració i serveis
Establir la política i els objectius relatius a la mobilitat
Gestionar els recursos materials
Gestionar els serveis
Gestionar l’estudiantat de mobilitat entrant
Gestionar l’estudiantat de mobilitat sortint
Gestionar les pràctiques externes
Gestionar queixes, demandes, suggeriments i valoracions
Identificar necessitats i seleccionar personal acadèmic
Informar el professorat durant l’avaluació docent

Informes de Seguiment
Informe 2014/15
Informe 2015/16
Informe 2016/17

Altres:
Manual de qualitat i procediments de la UdL
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya