Quality system

SGIQ EURL Lleida
Manual del sistema de garantia interna de qualitat

Procediments del centre

Definir i desenvolupar els objectius de millora del centre
Dissenyar programes formatius
Revisar i millorar els programes formatius
Cancel·lar un títol
Seleccionar, admetre i matricular l’estudiantat
Captar futur estudiantado
Establir la políticai els objectius relatius a la mobilitat
Gestionar l’estudiantat de mobilitat sortint
Gestionar l’estudiantat de mobilitat entrant
Gestionar queixes, demandess, suggeriments i valoracions
Definir la política del personal acadèmic
Definir la política del personal d’administració i serveis
Identificar necessitats i seleccionar personal acadèmic
Seleccionar personal d’administració i serveis
Elaborar i executar el pla de formació del personal acadèmic
Elaborar i executar el Pla de formació del personal d’administración i serveis
Promocionar l’activitat docent i reconèixer el personal acadèmic
Informar al professotat durant l’avaluació docent
Promocionar, incentivar i millorar el personal d’administració i serveis
Gestionar els serveis
Programar el pla docent anual
Publicar la informació i rendir comptes sobre els programes formatius
Definir i desenvolupar la política i els objectius de millora de la EURL
Definir i desenvolupar la política i els objectius de la formació
Planificar i desenvolupar metodologies d’ensenyament
Acollir i orientar a l’estudiantat

Gestionar les pràctiques externes
Gestionar els recursos materials

Informes de Seguiment
Informe 2014/15
Informe 2015/16
Informe 2016/17
Informe 2017/18
Informe 2018/19
Informe 2019/20
Informe 2021/22

Informes d’acreditació
Informe acreditació 2018

Altres:
Manual de qualitat i procediments de la UdL
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya