Sistema de qualitat

SGIQ EURL Lleida
Sistema de garantia interna de qualitat de l’Escola Universitària de Relacions Laborals

Procediments del centre
Definir i desenvolupar els objectius de millora dels centres
Dissenyar programes formatius
Revisar i millorar els programes formatius
Cancel·lar un títol
Seleccionar, admetre i matricular l’estudiantat
Captar futur estudiantat
Establir la política i els objectius relatius a la mobilitat
Gestionar l’estudiantat de mobilitat sortint
Gestionar l’estudiantat de mobilitat entrant
Gestionar queixes, demandes, suggeriments i valoracions
Definir la política de personal acadèmic
Definir la política del personal d’administració i serveis.
Identificar necessitats i seleccionar personal acadèmic
Seleccionar personal d’administració i serveis
Elaborar i executar el pla de formació del personal acadèmic
Elaborar i executar el Pla de formació del personal d’administració i serveis
Promocionar l’activitat docent i reconèixer el personal acadèmic
Informar el professorat durant l’avaluació docent
Revisar i millorar el sistema de garantia interna de la qualitat
Promocionar, incentivar i millorar el personal d’administració i serveis
Gestionar els serveis
Programar el pla docent anual
Publicar la informació i retre comptes sobre els programes formatius
Definir i desenvolupar la política i els objectius de millora de l’EURL
Definir i desenvolupar la política i els objectius de la formacio
Planificar i desenvolupar metodologies d’ensenyament
Acollir i orientar l’estudiantat
Gestionar les pràctiques externes
Gestionar els recursos materials

Informes de seguiment
Informe 2014/15
Informe 2015/16
Informe 2016/17
Informe 2017/18
Informe 2018/19
Informe 2019/20
Informe 2021/22
Informe 2022/23

Informes d’acreditació
Informe acreditació 2014
Informe acreditació 2018
Informe acreditació 2021

Altres:
Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la UdL i Manual de qualitat i procediments de la UdL
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya